...ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้...คุยกับผอ.ชินวงศ์...
สวัสดีครับห่างหายไปนาน เนื่องจากภาระหน้าที่ที่ต้องเปลี่ยนสายงานและย้ายที่ทำงานใหม่

ทำให้หาโอกาสที่จะนำเสนอเรื่องราวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ยาก
ตอนนี้ภาระงานเริ่มเข้าที่เข้าทางจึงเริ่มมีโอกาสเขียนบทความ
นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในขณะเดียวกันก็ใช้ชื่อบล็อกใหม่ด้วย
เนื่องจากหน้าบล็อกเดิมถูกไวรัส+แฮกเกอร์โจมตี จึงเปลี่ยนชื่อบล็อกใหม่
เป็น http://kruchinnawong.blogspot.com/
ซึ่งก็คงจะมีบทความ ใหม่ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในโอกาสต่อไป .........ชินวงศ์ ดีนาน......

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

บทคัดย่องานวิจัยปี 2549

ชินวงศ์ ดีนาน : การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
ที่มีต่อผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านดู่
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
โรงเรียน : บ้านดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2550

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น ที่มีต่อผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อผลการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักเรียน ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) จำนวน 40 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.91 สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อผลการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านดู่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านกิจการนักเรียน ด้านสัมพันธ์กับชุมชน ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม และพบว่ามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือด้านวิชาการ
2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อผลการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านดู่ ของผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3 มีความพึงพอใจต่อผลการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านดู่ในด้านกิจการนักเรียน ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ด้านสัมพันธ์กับชุมชน ไม่แตกต่างกัน มีเพียงในด้านวิชาการเท่านั้นที่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติที่ระดับ .05 และวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีการของ Scheffe พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 มีความพึงพอใจต่อผลการจัดการศึกษาด้านวิชาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 มีความพึงพอใจต่อผลการจัดการศึกษาด้านวิชาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. พบข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองคือ ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและจัดหลักสูตรท้องถิ่น ควรส่งเสริมการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ควรจัดการให้มีสื่อการเรียนการสอนให้มากขึ้น การวัดผลประเมินผลควรประเมินผลตามสภาพจริงโรงเรียน ไม่ควรหยุดเรียนบ่อยๆ และครูควรเข้าสอนตรงเวลา ควรเข้มงวดและสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียนให้มากขึ้น ครูควรใช้จิตวิทยากับเด็ก และควรเป็นแบบอย่างที่ดี และการลงโทษนักเรียน ไม่ควรใช้อารมณ์ ควรจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอ ควรปรับปรุงด้านบริการให้ดียิ่งขึ้น ควรรักษาความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมให้มากยิ่งขึ้น ควรสร้างห้องส้วมเพิ่ม ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนและมีบทบาทในการบริหารโรงเรียนให้มากขึ้น และควรประสานกับชุมชนในการสอดส่องดูแลเรื่องยาเสพติด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น